Stuiting van verjaring tot nakoming moet schriftelijk en ondubbelzinnig

Verbintenissenrecht: Een lopende verjaring tot nakoming van een verbintenis kan door een aanmaning geldig worden gestuit, voor zover dat schriftelijk en ondubbelzinnig geschiedt en de schuldeiser zich uitdrukkelijk ook na de verjaring het recht op nakoming voorbehoudt.

Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Arnhem 27 november 2013, Prg. 2014/118 m.nt. PJMR.

ABN AMRO Bank heeft in deze kwestie vier aanmaningen naar haar debiteur gezonden voor de invordering van een bedrag van € 1.525,25 aan hoofdsom. De debiteur beroept zich op verjaring, maar de bank stelt deze tijdig te hebben gestuit door middel van de bedoelde aanmaningen. De kantonrechter overweegt dat de bank de verjaring tijdig en geldig heeft gestuit, omdat de klant niet alleen de ontvangst van de brieven van de bank niet heeft betwist, maar bovenal omdat uit de aanmaningen blijkt dat de bank zich ondubbelzinnig nakoming heeft voorbehouden. Daarin is onder meer opgenomen een aankondiging tot het in rechte aanbrengen van de zaak bij gebreke van de nakoming.

De vraag is hier in hoeverre een standaardaanmaning een rechtsgeldige stuiting ex art. 3:317 lid 1 kan zijn. De meeste betalingsherinneringen rollen veelal met een standaardtekst uit de printer en omvatten in de regel niet meer dan een overzicht van de openstaande bedragen met het verzoek tot betaling binnen een gestelde termijn. Dat evenwel is ons insziens onvoldoende om een geldige stuiting aan te nemen. Uit jurisprudentie en wetsgeschiedenis volgen dat niet alleen de mededeling, maar ook de aanmaning een verjaring als hier bedoeld geldig kan stuiten, mits voldaan aan drie vereisten:

  1. De aanmaning moet schriftelijk zijn gedaan, onder bepaalde omstandigheden kan dit dus ook per e-mail.
  2. Uit de aanmaning moet op ondubbelzinnige wijze blijken om welke vordering(en) het precies gaat.
  3. De schuldeiser moet zich in de aanmaning uitdrukkelijk het recht op nakoming voorbehouden, ook na verloop van de termijn van de verjaring.

Voor meer informatie of advies over de inrichting van uw debiteurenadministratie kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen of raadpleeg voor de volledige annotatie met toelichting en jurisprudentie Ktr. Arnhem 27 november 2013, Prg. 2014/118 m.nt. PJMR. 

 

Print Friendly, PDF & Email