Ouderdomsclausule ontslaat verkoper woning niet geheel van mededelingsplicht

Verbintenissenrecht: Ondanks de ouderdomsclausule bij de koop van een woning, moet de verkoper melden dat de mechanische ventilatie niet werkt, bij gebreke waarvan sprake is van non-conformiteit.

Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Haarlem 12 december 2007, Prg. 2008/44 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0345).

Omdat er in dit geval sprake is van de koop van een woning tussen twee consumenten, is er hier geen sprake van de toepassing van consumentenrecht. De overeenkomst wordt dus beheerst door de gewone regels van het verbintenissenrecht (met mogelijke reflexwerking van het consumentenrecht).

De verkoper heeft verzuimd te melden dat de mechanische ventilatie niet meer werkt. De verkoper was hiervan op de hoogte, omdat hij het systeem destijds zelf heeft verwijderd. De kantonrechter meent dat derhalve sprake is van non-conformiteit van de woning. Dit ondanks het feit dat er een zgn. ouderdomsclausule in de koopakte is opgenomen.

De kantonrechter lijkt hier het systeem van de wet in verband met de regels voor aansprakelijkheidsstelling ten onrechte te willen passeren. Ondanks het feit dat de verkopers hun mededelingsplicht hebben geschonden, is nakoming immers niet blijvend onmogelijk. Verkopers hadden door de koper vooreerst aansprakelijk moeten worden gesteld, met ingebrekestelling en een redelijke termijn voor nakoming. Dit is niet gebeurd. Dit klemt te meer, omdat ook (de reflexwerking van) art. 7:21 lid 6 BW betekent dat de verkoper binnen redelijke tijd na aanmaning alsnog gehouden is om de afgeleverde zaak te herstellen.

Het volledige artikel is te raadplegen in de annotatie onder Ktr. Haarlem 12 december 2007, Prg. 2008/44 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0345) of neem contact op met ons kantoor. 

Print Friendly, PDF & Email