Incassokosten voor consumenten en kleine bedrijven aan banden

Verbintenissenrecht: Met ingang van 1 juli 2012 onredelijke hoge incassokosten voor consumenten en kleine bedrijven aan banden gelegd in de nieuwe wet “Normering buitengerechtelijke incassokosten”

11 april 2012; update 5 oktober 2013 en 27 juni 2014

Met de nieuwe wet “Normering buitengerechtelijke incassokosten” beoogt de wetgever vanaf 1 juli 2012 onredelijk hoge incassokosten voor consumenten en kleine bedrijven aan banden te leggen. Het nieuwe incassosysteem wordt gecodificeerd in het vernieuwde art. 6:96 lid 4 BW en in het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten”. Globaal komt de regeling op het volgende neer:

 • er mag minimaal € 40,= in rekening worden gebracht aan incassokosten;
 • de maximaal in rekening gebrachte incassokosten bedragen voorts (de wettelijke rente
  niet inbegrepen):

  • 15% over vorderingen tot maximaal € 2.500,=;
  • 10% over de volgende € 2.500,=;
  • 5% over de volgende € 5.000,=;
  • 1% over de volgende € 190.000,=;
  • 0,5% over het meerdere, terwijl het absolute maximum € 6.775,= bedraagt;
 • alvorens incassokosten in rekening mogen worden gebracht, dient er ten minste één aanmaning te zijn gezonden (voorwaarde is dan wel dat er daadwerkelijke incassokosten zijn gemaakt);
 • daarbij moet de schuldeiser een minimale betalingstermijn van 14 dagen worden gegund ex art. 6:96 lid 5 BW (nieuw);
 • de regeling geldt bij de schuldenaar die na 1 juli 2012 in verzuim is.
  De nieuwe regeling is ten behoeve van consumenten van dwingendrechtelijke aard. In dat geval mogen er geen afzonderlijke administratie- of andere incassokosten in rekening worden gebracht, omdat de wettelijke vergoeding alle incassohandelingen omvat. De schuldeiser dient voor het berekenen van de incassokosten de hoofdsommen van alle openstaande vorderingen bij elkaar op te tellen, vgl. art. 6:96 lid 6 BW (nieuw). De kosten die de schuldeiser maakt uit hoofde van incassohandelingen, vóór het aflopen van de termijn van 14 dagen, mogen ook in rekening worden gebracht, indien de schuldenaar niet op de aanmaning reageert. Bedrijven mogen onderling van de regeling afwijken (regelend recht), bijvoorbeeld bij algemene voorwaarden. Daarmee neemt het belang van een goede incassoregeling in de algemene voorwaarden toe. Zonder een eigen specifieke regeling zijn bedrijven dus ook gebonden aan het hiervoor bedoelde maximumtarief van € 6.775,= (let op: ongeacht de hoogte van de vordering en de gepleegde incasso-inspanningen!).

Update 27 juni 2014: Inmiddels heeft de Hoge Raad in een prejudiciële procedure de volgende noemenswaardige opmerkingen gemaakt over de nieuwe regeling (zie ECLI:NL:HR:2014:1405). Ten eerste biedt de nieuwe regeling pas recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten indien daadwerkelijk incassohandelingen zijn verricht. Bovendien dient er in redelijkheid voldoende aanleiding te zijn geweest voor de schuldeiser de incassohandelingen te verrichten.

Ten tweede is de schuldeiser uitdrukkelijk vrijgelaten in de manier waarop het incassotraject wordt ingekleed. Immers, de maximale hoogte van de (forfaitaire) vergoeding is uitsluitend gerelateerd aan de hoogte van de verschuldigde hoofdsom en niet aan de aard en omvang van de verrichte incassowerkzaamheden.

Ten slotte hoeft de schuldeiser ten aanzien van een consument-schuldenaar geen nadere incassohandelingen te verrichten indien hij de in art. 6:96 lid 6 BW verplicht gestelde veertiendagenbrief heeft gestuurd. De veertiendagenbrief is immers naar zijn aard ook zelf een incassohandeling. Indien de consument-schuldenaar zijn schuld niet voldoet binnen de termijn van veertien dagen, wordt hij de bedoelde incassovergoeding verschuldigd in verband met de buitengerechtelijke incassohandelingen waartoe de schuldeiser in redelijkheid kon overgaan.

Zie over dit onderwerp tevens ons commentaar onder Hof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2013, Prg. 2013/305 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHARL:2013:6760).

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor

Print Friendly, PDF & Email