Berichten

Als eiser vergeet te melden dat vordering aan haar is gecedeerd, mag rechter niet uit eigener beweging wijzen op cessieakte

Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Utrecht 20 december 2017, Prg. 2018/42 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBMNE:2017:6253). Verbintenissenrecht: Eiser heeft een vordering overgenomen en de akte van cessie ingebracht, maar vergeet hierop een beroep te doen: kantonrechter mag niet uit eigener beweging hierop wijzen.  Ditzo stelt in een kwestie tegen een zorgverlener dat zij geen zaak heeft, omdat uit niets […]

Regels over veertiendagenbrief zijn voldoende duidelijk

Verbintenissenrecht: De kantonrechter stelt zeven prejudiciële vragen met betrekking tot de veertiendagenbrief, maar waarschijnlijk moet de Hoge Raad van beantwoording afzien. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Midden-Nederland (kantonrechter Almere) 1 juni 2016, Prg. 2016/214 m.nt. P.J.M. Ros en D.L.P.J. Ros (ECLI:NL:RBMNE:2016:3054). De kantonrechter heeft zeven prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot welke eisen er aan de […]

Stuiting van verjaring tot nakoming moet schriftelijk en ondubbelzinnig

Verbintenissenrecht: Een lopende verjaring tot nakoming van een verbintenis kan door een aanmaning geldig worden gestuit, voor zover dat schriftelijk en ondubbelzinnig geschiedt en de schuldeiser zich uitdrukkelijk ook na de verjaring het recht op nakoming voorbehoudt. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Arnhem 27 november 2013, Prg. 2014/118 m.nt. PJMR. ABN AMRO Bank heeft in deze kwestie vier aanmaningen naar haar debiteur gezonden voor de […]

Zes cumulatieve eisen voor succesvol beroep op verrekening

Verbintenissenrecht: Als men zich tegen een vordering verweert met een beroep op verrekening, moet voor het slagen daarvan ten minste worden voldaan aan zes cumulatieve eisen. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Arnhem 2 september 2009, Prg. 2009/189 (LJN BJ8095) Niet in alle gevallen kan met zich zonder meer verweren tegen een vordering met een beroep op […]