Rechter die zich in partijdebat mengt succesvol gewraakt

Procesrecht: De rechter die zich actief in het partijdebat mengt, loopt een zeker risico tot succesvolle wraking.

Samenvatting annotatie onder Rb. Almelo (wrakingskamer) 8 oktober 2014, Prg. 2015/71 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBOVE:2014:7043).

In deze wrakingskwestie werd de rechter succesvol gewraakt, omdat hij in het tussenvonnis een stelling had toegevoegd die in de dagvaarding, noch de conclusie van repliek door de wederpartij van verzoeker was gehanteerd. Bij de verzoeker tot wraking kon zodoende de objectief gerechtvaardigde vrees ontstaan dat de kantonrechter niet volledig open zou staan voor het door verzoeker gevoerde verweer in de bodemprocedure. Van een onbevangen beoordeling door de kantonrechter kon derhalve geen sprake meer zijn, immers, de schijn van partijdigheid was gewekt.

Het kan vaker voorkomen dat de rechter zich op dergelijke wijze in het partijdebat mengt. Daarmee treedt de rechter buiten de rechtsstrijd van partijen en dat is – in de meeste gevallen – een gerechtvaardigde grond voor een succesvolle wraking. In Rb. Den Haag (wrakingskamer) 26 april 2013, NJF 2013/525 (ECLI:NL:RBDHA:2013:10527) stelde de rechter ter comparitie een kwestie aan de orde, die in het geheel geen deel uitmaakte van het gevoerde partijdebat. De wrakingskamer oordeelde dat er van enige vooringenomenheid geen sprake kon zijn. De beslissing van de rechter om te beletten dat dit staande de procedure aan de orde kon worden gesteld, was van processuele aard en daartegen stond – aldus de wrakingskamer – hoger beroep open. Dit overtuigt niet bepaald. Een procespartij de mond snoeren en dit vervolgens afdoen als een ‘processuele beslissing’ riekt immers naar de objectieve vrees voor vooringenomenheid. Daartegen zou met succes moeten kunnen worden gewraakt.

Wilt u meer weten? Het volledige commentaar met jurisprudentie is te raadplegen in de annotatie onder Rb. Almelo (wrakingskamer) 8 oktober 2014, Prg. 2015/71 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBOVE:2014:7043) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email