Griffierechten ook onder kostendekkend wetsvoorstel lager dan onder oude Wtbz

Burgerlijk procesrecht: Griffierecht civiele kwesties onder wetsvoorstel “kostendekkende griffierechten” altijd nog lager dan onder de oude Wtbz.

Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 19 juli 2011, Prg. 2011/111 (LJN BV1400)

Deze zaak viel nog onder het regime van de inmiddels vervallen Wet tarieven in burgerlijke zaken (Wtbz). Deze is inmiddels per 1 januari 2012 vervangen door de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz). Onder de Wtbz werd in civiele kwesties globaal gesproken een bepaald percentage van de vordering als uitgangspunt genomen voor de vaststelling van de hoogte van het griffierecht. Onder de nieuwe Wgbz worden vaste tarieven gehanteerd. Het aankomende wetsvoorstel “kostendekkende
griffierechten beoogt de (alweer kennelijk verouderde!) Wgbz op te volgen. Hiertegen is veel maatschappelijke kritiek, met name over de forse toename van de hoogte van
het griffierecht. De kritiek ziet veelal op de beoogde nieuwe tarieven in het bestuursrecht, maar is niet terecht op civiel terrein.

In deze zaak is verzet aangetekend tegen de vaststelling van het griffierecht op € 6.080,= onder de Wtbz, omdat verzoekers er daarbij kennelijk vanuit gingen dat zij ook in beroep gebruik konden blijven maken van het lage verzoekschriftentarief, na afsplitsing van de verdelingsvordering van de vordering tot echtscheiding. Dit is in eerste aanleg weliswaar mogelijk, maar niet meer in hoger beroep. De griffier heeft het griffierecht derhalve terecht bepaald op 3% van de vordering van € 202.702,=, zijnde € 6.080,=.

Onder de huidige Wgbz zou het griffierecht bij een belang van € 202.702,= maximaal € 1.513,= bedragen. Dit bedrag is dus substantieel lager dan onder de oude Wtbz. Als het hiervoor bedoelde nieuwe wetsvoorstel “kostendekkend griffiestelsel” tot wet zou worden verheven, dan zou het griffierecht bij vorderingen tot € 350.000,= (bij een middeninkomen) “slechts” maximaal € 2.813,= bedragen. Een bedrag dat nog altijd € 3.267,= lager ligt dan onder het oude regime van de Wtbz.

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email