Als BV geen brievenbus heeft, kan dagvaarding naar bestuurder worden verzonden

Procesrecht: BV behoorlijk opgeroepen, indien fatsoenlijke postbus bij vestiging ontbreekt en exploot is verzonden aan een van de bestuurders.

Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Zwolle 18 februari 2010, 105, Prg. 2010/105 (LJN BJ6778)

In deze zaak gaat het om de vraag of bij gebreke van een fatsoenlijke postbus aan het adres (van een filiaal) van een besloten vennootschap, het afschrift van exploot van de dagvaarding ook aan de bestuurder kan worden gezonden. De voorzieningenrechter overweegt dat dit mogelijk is, maar krachtens art. 47 Rv is dit wel een ultimum remedium.

De zaak toont gelijkenis met Vzr. Rb. Amsterdam 31 juli 2008, LJN BD9600, waarin de betekening van een gerechtelijk stuk aan een rechtspersoon bij een ander filiaal van ABN Amrobank NV was gedaan dan aan het filiaal, waar eiser bankierde. Deze vorderde opheffing van het beslag, omdat de wettelijke vereisten voor een rechtsgeldig beslag niet in acht zouden zijn genomen. De voorzieningenrechter overwoog dat de wettelijke vereisten inderdaad niet in acht waren genomen. Hij baseerde zijn oordeel echter (onterecht), op art. 1:10 lid 1 en 1:14 BW.

De voorzieningenrechter Zwolle baseert zijn uitspraak van 18 februari 2010 op de juiste bepaling, namelijk art. 50 Rv. Dat artikel bepaalt dat, voor betekening van exploten aan privaatrechtelijke rechtspersonen, met “kantoor” wordt bedoeld de plaats waar het bedrijf feitelijk wordt uitgeoefend. In de casus van 31 juli 2008 kon de beslagene zijn bankhandelingen bij ieder filiaal verrichten en dus gold in die kwestie iedere vestiging als “kantoor”.

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email