Beeldschermafdrukken bewijzen geen verzekeringsovereenkomst

Procesrecht. Met het aan de rechter overleggen van enkele beeldschermafdrukken, bewijst de verzekeringsmaatschappij nog niet dat de consument een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten.

Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Alkmaar 15 april 2010, Prg. 2010/151 (LJN BM3506)

In deze kwestie wilde de verzekeraar met het overleggen van enkele beeldschermafdrukken aantonen dat de consument bij haar een verzekeringsovereenkomst had gesloten. De verzekeraar gaf ter zitting aan dat de gedaagde de knop “direct afsluiten” moet hebben aangeklikt en dat er dus geen misverstand kan bestaan over het feit dat de overeenkomst is gesloten.

De kantonrechter wijst de vordering af, omdat niet vast staat dat het gedaagde is geweest die de internetpagina’s van de verzekeraar heeft doorlopen. Derhalve is er geen sprake van een verzekeringsovereenkomst.

Het komt in deze procedure dus aan op de bewijsvoering ex art. 150 Rv. Registratie van een elektronische handtekening is een art. 150 Rv bestendige methode om een via internet gesloten overeenkomst te bewijzen, vgl. art. 3:15a BW. De elektronische handtekening wordt doorgaans toegepast bij onder andere banktransacties en elektronisch gewaarmerkte uittreksels uit het handelsregister.

Art. 3:15a BW is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek bij de Wet elektronische handtekeningen, die is ingevoerd naar aanleiding van de implementatie van de Europese richtlijn elektronische handtekeningen (Richtlijn 1999/93/EG). Deze richtlijn beoogt een goede werking van de interne Europese markt te garanderen. Dit door een juridisch kader voor elektronische handtekeningen en bepaalde certificatiediensten tot stand te brengen. Het vertrouwen in de elektronische handtekening zou moeten worden gestimuleerd door het bieden van rechtszekerheid over de juridische status van dit middel.

Op de verbintenissen, waarvoor het nationale of het EG-recht vormvereisten voorschrijft (zoals onder meer het schriftelijkheidsvereiste in art. 7:2 lid 1 BW van de koopovereenkomst van een woning), heeft deze richtlijn geen betrekking.

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email