Curator kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor te lage verkoopprijs pand

Procesrecht: De faillissementscurator kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor de verkoop van het pand uit de boedel tegen een veel te lage waarde.

Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 27 november 2012, Prg. 2014/63 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHAMS:2012:3231).

In deze kwestie draagt het hof de curator op om te bewijzen dat hij het pand uit het faillissement tegen een redelijke waarde van de hand heeft gedaan. Het bedrijfsgebouw is vanwege een faillissement verkocht voor € 275.000, terwijl de WOZ-waarde € 579.000 bedroeg. Dat roept vraagtekens bij het hof op.

Over het algemeen dient de faillissementscurator zich in dergelijke transacties ervan te vergewissen of de verkoopprijs wel redelijk is. Blijkt dat niet het geval, dan riskeert hij persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld door de schuldeisers van de boedel en zeker wellicht ook de failliet.

In bovengenoemde kwestie lijkt het oordeel van het hof te zijn gebaseerd op de zgn. Maclou-norm uit Hoge Raad 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204 en voor het eerst geformuleerd in Hoge Raad 19 april 1996, NJ 1996, 727 (ECLI:NL:HR:1996:ZC2047).De essentie van die norm is in r.o. 3.4.3. bepaald:

Bij de toepassing van deze norm heeft de rechter de vraag te beantwoorden of, uitgaande van bedoelde vrijheid, een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht, in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de desbetreffende gedragslijn zou hebben kunnen komen. Bij deze toetsing past, zoals uit de norm van het arrest naar haar aard volgt, inderdaad terughoudendheid, zoals de klacht betoogt. Voor persoonlijke aansprakelijkheid is immers vereist dat de curator ook persoonlijk een verwijt kan worden gemaakt van zijn handelen. Daarvoor is vereist dat hij gehandeld heeft terwijl hij het onjuiste van zijn handelen inzag dan wel redelijkerwijze behoorde in te zien.

Bepalend is derhalve het criterium in art. 6:162 BW in combinatie met de hierboven gestelde norm. De conclusie kan zijn dat de lat voor een geslaagde aansprakelijkheid van de faillissementscurator tamelijk hoog ligt.

De volledige annotatie met toelichting en jurisprudentie is te raadplegen onder Hof Amsterdam 27 november 2012, Prg. 2014/63 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHAMS:2012:3231) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email