Bij arbitrage moet gedaagde mondelinge toelichting kunnen geven

Procesrecht: Er is sprake van schending van hoor en wederhoor (art. 6 EVRM) bij e-Court, indien haar procesreglement het niet toelaat dat gedaagde een mondeling toelichting mag geven.

Samenvatting commentaar onder Vzr. Rb. Zutphen 7 oktober 2011, Prg. 2011/302 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7213).

E-Court is volgens haar website (geactualiseerd op 31 mei 2013) “… een scheidsgerecht (arbitrage) in de zin van artikel 1020 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Arbitrage is een erkende vorm van private rechtspraak, verankerd in de wet. Naast arbitrage kan e-Court ook uitspraak doen in de vorm van een bindend advies. Dit zijn de (enige) twee wettelijk verankerde vormen van private rechtspraak binnen Nederland. E-Court is een stichting, gevestigd te Ermelo en ingeschreven in KvK (zie Contact info). E-Court is dus niet van de overheid. E-Court biedt geen publieke rechtspraak aan, maar private rechtspraak.”

E-Court vraagt in opgemelde kwestie ex art. 1062 lid 1 Rv om exequatur van een eerder gewezen arbitraal vonnis. De voorzieningenrechter weigert die voorziening, omdat er tussen partijen geen overeenkomst van arbitrage is overeengekomen. De tegenpartij van T-Mobile, die de zgn. arbitrage aanhangig heeft gemaakt, is niet in dat geding verschenen en van een stilzwijgende aanvaarding van het aanbod van T-Mobile tot arbitrage kan geen sprake zijn.

Daarbij komt dat art. 26 lid 1 arbitragereglement e-Court niet toestaat dat gedaagde zijn standpunt ter zitting mondeling zal toelichten, hetgeen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel van art. 1039 lid 1 Rv. Zie voor een overeenkomstige kwestie Vzr. Rb. Almelo 7 oktober 2011, Prg. 2011/300 (ECLI:NL:RBALM:2011:BT7088), waarin de consument al evenmin een arbitrageregeling met het waterleidingbedrijf PWN had aanvaard.

Het volledige artikel met commentaar en aanvullende jurisprudentie is te raadplegen in de annotatie onder Vzr. Rb. Zutphen7 oktober 2011, Prg. 2011/302 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7213) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email