Procespartij die liegt loopt groot risico op afwijzen vorderingen

Procesrecht. Als een procespartij liegt in haar processtukken, loopt zij een aanmerkelijk risico dat haar vorderingen worden afgewezen.

Samenvatting annotatie mr. P.J.M. Ros onder Kantonrechter Rechtbank Assen 10 augustus 2010, Prg. 2010/218 (LJN BN4826).

Nietzsche zei ooit dat één leugen veelal niet volstaat om het beoogde doel te bereiken. Om de leugen in stand te houden, zal je er veelal nog minstens 20 bij moeten verzinnen. Liegen is processueel bepaald riskant. Procespartijen moeten ex art. 21 Rv alle voor de beslissing van belang zijnde feiten en omstandigheden volledig en naar waarheid aanvoeren. Doen zij dit niet, dan kan de rechter de gevolgtrekking maken die hem geraden voorkomt. Bij het letterlijk nemen van dit artikel zou een partij dus alles eerlijk moeten opbiechten, ook als dat in de procedure niet in zijn of haar belang. In de literatuur wordt art. 21 Rv dan ook wel gekenschetst als het zgn. “padvindersartikel”. De bedoeling van deze bepaling is echter anders, althans te voorkomen dat er tijdens de procedure geen relevante feiten opzettelijk worden achtergehouden.

Art. 21 Rv geldt ook voor de verzoekschriftprocedure, hoewel de substantieringplicht niet in het verzoekschrift behoeft te worden nageleefd. Verder kan de bepaling niet op gespannen voet komen te staan met art. 149 Rv, omdat de rechter in het licht van art. 21 Rv de betrokken partijen om opheldering kan vragen, als hij vermoedt dat onweersproken stellingen op onwaarheden berusten.

De sancties op liegen in processtukken zijn bepaald niet mals. In de uitspraak bij deze annotatie oordeelde de kantonrechter dat het incassobureau geen recht had op vergoeding van de proceskosten. In een uitspraak van rechtbank Alkmaar op 16 september 2009, Prg. 2009/206 werd bepaald dat de advocaat als gevolg van liegen niet langer recht had op toelating tot nadere bewijsvoering.

Uit de jurisprudentie blijkt dat bewuste misleiding van de rechtbank in de regel leidt tot onmiddellijke afwijzing van de vordering en tot toewijzing van de reconventionele vordering, althans voor zover dit laatste aan de orde is.

Het volledige artikel is te raadplegen op www.kluwer.nl  (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email