Privacyverklaring Engels Ploeger Advocaten – versie 1 juli 2021

ALGEMEEN 

Privacybeleid

Coöperatie Ros Ploeger advocaten UA en de daarbij aangesloten leden respecteren de privacy van cliënten en bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG).

Doeleinden en duur van de gegevensverwerking

Wij bewaren en verwerken persoonsgegevens in de eerste plaats voor zover en zolang dat nodig is ten aanzien van het verlenen van onze juridische diensten en de daaruit voortvloeiende relaties. Ten aanzien van cliënten zijn wij wettelijk verplicht het zaakdossier vijf jaar en administratieve gegevens zeven jaar na afsluiting van een zaak te bewaren. U ontvangt bij sluiting van uw dossier van ons daar-van een schriftelijke bevestiging.

Persoonsgegevens die zijn opgenomen in aan ons gerichte correspondentie via de post, e-mail en het contactformulier op onze website, worden bewaard en verwerkt zo lang als naar de aard van de administratieve handeling, het formulier en/ of de inhoud van de brief of e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan.

Delen van (persoons)gegevens

Onverminderd onze wettelijke geheimhoudingsplicht, verkopen en/ of delen wij uw (persoons)gegevens zonder uw expliciete toestemming niet met derden en gebruiken wij uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons telkens het onverminderde recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen in dat geval uitsluitend op onze website worden gepubliceerd.

ONZE WEBSITE 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en opgeslagen op servers van onze webhost in Nederland. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website uitsluitend gebruik van cookies die de functionaliteit van de website bevorderen. Wij maken geen gebruik van cookies van derden.

PRIVACYRECHTEN 

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u op grond van de AVG de hieronder vermelde rechten. Indien u gebruik wilt maken van (een van) deze rechten kunt u contact met ons opnemen via info@engelsploeger.nl, dan wel een brief richten aan Engels Ploeger advocaten, Handelsstraat 2, 1741 AA Schagen (vestiging Schagen) dan wel Stationsplein 99-203 1703WE Heerhugowaard (vestiging Heerhugowaard) dan wel postbus 1006, 1700 BA Heerhugowaard.

Recht op intrekken van toestemming: Indien u op enige wijze expliciet toestemming heeft gegeven voor het bewaren en verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. In de meeste gevallen zal dit als gevolg hebben dat wij onze werkzaamheden voor u moeten beëindigen. 

Recht op informatie: U heeft het recht informatie bij ons op te vragen over het wat, wanneer, waarom en waar van uw gegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Recht van inzage: U heeft het recht om bevestiging te krijgen dat uw gegevens door of namens ons worden verwerkt, inzage in uw eigen persoonsgegevens te krijgen en overige aanvullende informatie op te vragen.

Recht op rectificatie: U mag onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens laten corrigeren.

Recht op gegevenswissing/vergetelheid: Als u een natuurlijk persoon bent, heeft u het recht om uw persoonsgegevens bij ons te laten wissen en de verwerking door of namens ons ervan te voorkomen.

Recht op beperking van de verwerking: Als natuurlijke persoon mag u ons vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken. Dit kan het gevolg hebben dat wij onze werkzaamheden voor u moeten beëindigen.

Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit: Dit betekent dat u als natuurlijke persoon uw gegevens kan opvragen en gebruiken voor eigen doeleinden en andere diensten.

Recht van bezwaar: Als natuurlijke personen kunt op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of profilering, of tegen de verwerking voor onderzoek en statistiek. Engels Ploeger advocaten zal uw persoonsgegevens overigens nooit zonder uw toestemming gebruiken voor direct marketing of profilering.