Algemene voorwaarden

Definities
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. “Ros Ploeger advocaten” is de handelsnaam van “Coöperatie Ros Ploeger advocaten U.A.”, ingeschreven bij de Kamer van koophandel en fabrieken onder nummer 53195620. Leden van deze coöperatie zijn zelfstandig werkende advocaten die -al dan niet door middel van een praktijkvennootschap- voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk mede onder de handelsnaam “Ros Ploeger advocaten” uitoefenen.
  2. Advocaat: de advocaat of diens praktijkvennootschap, niet zijnde de coöperatie, die de hierna bedoelde overeenkomst van opdracht aangaat.
  3. Cliënt: de opdrachtgever tot het verrichten van diensten van juridische aard.
  4. Kantoor: de leden van de coöperatie Ros Ploeger advocaten U.A.
Overeenkomst van opdracht
 1. De overeenkomst van opdracht zal uitsluitend worden aangegaan met de advocaat, respectievelijk diens praktijkvennootschap als opdrachtnemer. Coöperatie Ros Ploeger advocaten U.A., noch haar leden, zullen door de opdracht gebonden zijn, behoudens de opdrachtnemende advocaat of diens praktijkvennootschap.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard, indien schriftelijk door de advocaat aan de cliënt bevestigd. De overeenkomst is slechts toepasselijk tussen de desbetreffende advocaat en de cliënt. De coöperatie is daarin geen partij.
 3. De werking van de artikelen 6:6 lid 2, 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Dit geldt tevens wanneer de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
 4. De advocaat zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat zal worden bereikt. Er is derhalve sprake van een inspanningsverplichting van de advocaat en niet van een resultaatsverbintenis.
 5. De advocaat zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 6. Leveringstermijnen gelden altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De enkele overschrijding van een aangegeven (leverings)termijn, brengt de advocaat niet in verzuim, maar noopt hem om in overleg met de cliënt de overeenkomst desgewenst aan te passen.
 7. De advocaat is steeds gerechtigd om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang, dan wel tegen een aangezegde termijn te beëindigen. De advocaat zal het dossier zo nodig op eerste verzoek aan de opvolgend raadsman overhandigen.
 8. Niets van de door de advocaat verstrekte en op schrift gestelde adviezen, door de advocaat opgestelde contracten of andere documenten, mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de advocaat, tenzij verveelvoudiging, opslag en/of openbaarmaking strekt uitsluitend ten behoeve van het gebruik daarvan door uitsluitend de cliënt. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten op de door de advocaat geproduceerde stukken, komen slechts toe aan de advocaat.
Declaratie
 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met 6% kantoorkosten en omzetbelasting ver- schuldigd, eventueel vermeerderd met andere kosten zoals leges/verschotten, griffierechten, deurwaarderskosten, vertalings- kosten en reiskosten van € 0,65 per kilometer.
 2. Het basisuurtarief wordt aan de cliënt door de advocaat bevestigd en jaarlijks per 1 januari gewijzigd, althans geïndexeerd.
 3. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan eenmaand, tussentijds en in beginsel maandelijks in rekening gebracht.
 4. De advocaat is te allen tijde gerechtigd om één of meerder voorschot(ten) te verlangen en deze met de einddeclaratie te verrekenen, alvorens de werkzaamheden te beginnen of voort te zetten. De werkzaamheden en overige kosten zullen periodiek, verschotten zullen direct, althans zo snel mogelijk na het ontstaan van de kosten, aan de cliënt in rekening worden gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de declaratiedatum.
 5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, zoals de eigen bijdrage, griffierecht, leges/verschotten, deurwaarderskosten en dergelijke.
Van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand
 1. In geval van definitieve gefinancierde rechtsbijstand, is de cliënt niet het honorarium verschuldigd, maar geldt een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage. Wel dient de cliënt leges/verschotten, griffierechten, vertaalkosten en overige niet te vergoeden kosten te betalen, zoals reiskosten e.d. (zie art. 10).
 2. In vrijwel alle gevallen wordt aan het einde van de zaak –bij indiening van de declaratie door de advocaat- door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld, of de cliënt op grond van het financiële resultaat in de zaak alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. Afhankelijk van het resultaat kunnen de in de zaak verstrekte toevoeging(en) met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. In geval de toevoeging definitief wordt ingetrokken, wordt aan de cliënt met terugwerkende kracht het honorarium gedeclareerd, overeenkomstig het in artikel 10 bepaalde omtrent het in re- kening brengen van het honorarium en eventuele verdere kosten.
Betalingscondities
 1. Betaling van declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alleen betaling door overboeking op een van de ten name van de advocaat gestelde bank- c.q. derdenrekening, dan wel een kas- c.q. pinbetaling ten kantore (onder afgifte van een kwitantie), leidt tot kwijting van de cliënt, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd ex art. 6:119 BW of bij een handelsovereenkomst ex art. 6:119a BW. De advocaat is gerechtigd deze kosten in rekening te brengen bij de cliënt.
 3. Indien de cliënt in verzuim is, is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, totdat alle ter zake verzonden declaraties zijn voldaan. Eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor rekening en risico van de cliënt.
 4. Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende onder die invor- dering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo ten laste van de cliënt, voor zover het een onderneming betreft en met een minimum, zoals bedoeld in art. 6:96 BW (nieuw), voor zover het een particulier betreft.
Derdengelden
 1. De advocaat is bevoegd tot verrekening van declaraties met geïncasseerde (derden)gelden die aan de cliënt toekomen.
 2. De cliënt wordt geacht met deze handelswijze uitdrukkelijk te hebben ingestemd.
 3. Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Ros Ploeger advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derden- gelden en de daartoe beschikbare derdenrekening, wordt over de derdengelden als hier bedoeld, nimmer enige rente- en/of andere vergoeding aan de cliënt voldaan.
Beroepsaansprakelijkheid
 1. De advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico, zoals vermeld in de polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekering.
 3. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaats- vindt, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium, doch in ieder geval tot maximaal € 25.000,=.
 4. Iedere aanspraak jegens de advocaat vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend diende te zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.
 5. De advocaat is gerechtigd verleende opdrachten in voorkomende gevallen onder zijn verantwoordelijkheid uit te laten voeren door derden, zoals advocaten, accountants, deurwaarders, koeriers en dergelijke. De advocaat is bevoegd de door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor eventuele tekortkomingen van die derden is uitgesloten.
 6. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de benodigde zorgvuldigheid betrachten. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met, dan wel voortvloeien uit werkzaamheden voor de cliënt verricht.
Informatieverstrekking door de cliënt
 1. De cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de advocaat naar zijn oordeel behoeft voor het daadwerkelijk kun-nen uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade, extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens casu quo bescheiden, zijn voor rekening en risico van de cliënt.
 3. De cliënt staat garant voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde gegevens en originele bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover de cliënt zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de cliënt geretourneerd nadat tot sluiting van het dossier is overgegaan. De cliënt stemt er mee in dat de advocaat van geretourneerde bescheiden af- schriften in zijn dossier kan bewaren.
Bewaartermijn
 1. Het met een opdracht gevormde dossier zal door de advocaat gedurende zeven jaar na sluiting van het dossier worden gearchiveerd, voor zover (delen van) het dossier niet al aan de cliënt is (zijn) geretourneerd.
 2. Na ommekomst van deze bewaartermijn is de advocaat gerechtigd, met instemming van de cliënt, het betreffende dossier te vernietigen, zonder de cliënt daarvan nog nader in kennis te hoeven stellen.
Werkingssfeer algemene voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de advocaat, maar ook ten behoeve van diens waarnemer en alle personen, betrokken bij een opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust, inclusief (vroegere) medewerkers van het kantoor en/of de advocaat, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten casu quo vervolgopdrachten. Aanvul- lende opdrachten en/of vervolgopdrachten kunnen door de advocaat mondeling worden aanvaard.
Klachtenbehandeling
 1. De behandelend advocaat neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat, wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt, is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
 2. Wanneer de advocaat er niet in slaagt de klacht over zijn dienstverlening tot een oplossing te brengen, kan de cliënt de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door aanvaarding van de aan de cliënt opgezonden opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden.
Vigeur Nederlands recht
 1. Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In alle geschillen, die uit deze rechtsverhouding voortvloeien, is uitsluitend de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar bevoegd.
vers. 2015-04