Faillietverklaring VOF kan tot voltooiing vereffening gemeenschap

Insolventierecht: Een reeds ontbonden VOF kan failliet worden verklaard, tot het moment dat de vereffening van de VOF-gemeenschap is voltooid.

Samenvatting commentaar onder Rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) 7 mei 2013, Prg. 2013/211 (LJN CA1439).

De faillietverklaring van een vennootschap onder firma (VOF) is mogelijk, totdat de vereffening is voltooid (zie ook HR 22 december 2009, NJ 2010,15). Dit is onder meer terug te voeren op het bepaalde in art. 2:19 lid 5 en 6 BW. In HR 26 november 1897 (Boeschoten/ Besier q.q.) is bepaald dat de VOF weliswaar geen eigen, maar wel een zogenaamd ‘afgescheiden vermogen’ heeft. Schuldeisers van de VOF kunnen zich met voorrang verhalen op dit afgescheiden vermogen, dus voordat privéschuldeisers dat kunnen. Indien de VOF wordt geliquideerd, moet er nog worden vereffend. In het kader van die vereffening, moet de VOF-gemeenschap gereed worden gemaakt voor algehele verdeling.Zolang de vereffening nog niet is voltooid, blijft de VOF bestaan. Een nadeel van de VOF is dat de vennoten door een faillissement van de VOF ook zelf in privé failliet gaan. Tenzij blijkt dat de betreffende firmant de VOF verwijtbaar failliet heeft laten gaan (art. 288 lid 1 onder b Fw), resteert voor de firmanten de mogelijkheid om te worden toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Meer informatie over deze kwestie? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email