Goederen die aan de weg zijn gezet als oud vuil, hebben geen eigenaar meer

Goederenrecht: Goederen die aan de weg zijn gezet als oud vuil, zijn daarmee prijsgegeven en hebben dus geen eigenaar meer.

Samenvatting noot mr. P.J.M. Ros onder Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 22 februari 2011, Prg. 2011/121 (LJN BP5372). Het volledige artikel met voetnoten is te raadplegen op www.kluwer.nl (inloggen bij abonnementen).

Voetbalclub Sparta revindiceert een schilderij, dat in het tv-programma “Tussen Kunst & Kitsch” op zo’n €22.000,= is getaxeerd. Een bouwvakker heeft het schilderij in 1997 in een container bij het Spartastadion gevonden. De bouwvakker acht het schilderij een ‘res nullius’ ten tijde van de vondst. Indien dat het geval is, dan is de bouwvakker eigenaar geworden door bezitsverschaffing en vervolgens door toe-eigening ex. art 5:4 BW. Enkel roerende zaken, die bewust door de eigenaar zijn prijsgegeven en roerende zaken, die nooit een eigenaar hebben gehad, kunnen worden aangemerkt als res nullius. Het plukken van vruchten, die bestanddelen zijn van een aan een eigenaar toebehorende grond, zijn bijvoorbeeld geen res nullius en kunnen aldus geen eigendom opleveren voor de plukker. De eigenaar van de grond heeft hier immers formeel geen afstand van gedaan. Geplukte bloemen in de vrije natuur zijn daarentegen wel res nullius, evenals aan de weg geplaatste goederen, bestemd voor het grofvuil. Toe-eigening van die zaken levert dus wel eigendom op. Indien de bouwvakker te goeder trouw was ten tijde van de vondst, is hij wellicht dus rechthebbende van het Sparta-schilderij. De voetbalclub moet dan bewijzen over een beter recht te beschikken.

Print Friendly, PDF & Email