De herstelbepaling van art. 31 Rv leent zich niet voor herstel van een fout van een procespartij

Samenvatting annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2023, Prg. 2023/100 m.nt. mr. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHARL:2023:1106).

In deze kwestie heeft het hof een deskundige benoemd. Appellante meent evenwel dat de verkeerde deskundige is benoemd en zij verzoekt het hof om verbetering ex art. 31 Rv. Appellante heeft namelijk per abuis de onjuiste initialen gesteld in haar verzoek en dat heeft het hof volgens haar dus abusievelijk overgenomen.

Het hof overweegt dat art. 31 Rv enkel ziet op verbetering van een kennelijke fout van de rechter, dus niet die van een procespartij. Het was (voor het hof) niet op het eerste gezicht duidelijk dat de fout hier is gemaakt. Het verzoek met de vermeende foute initialen is door appellante ook zelf zo ingediend.

In art. 31 Rv gaat het om verbetering van kennelijke rekenfouten, schrijffouten of andere kennelijke fouten van de rechter die zich voor eenvoudig herstel lenen. Echter, Hoge Raad 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7840, NJ 2004/81 lijkt dit te hebben opgerekt tot verbetering van ook een motivering. Zo bleek de tekst in rov. 5.2.9 volgens de Hoge Raad namelijk teveel af te wijken van hetgeen destijds in de raadkamer zou zijn vastgesteld.

In de literatuur is betoogd dat de Hoge Raad hiermee buiten het toepassingsgebied van art. 31 Rv is getreden. Anderen betogen juist dat een dergelijke ruimere toepassing hiervan juist voordelen biedt, te meer vanwege de (onder meer) door de Hoge Raad beoogde deformalisering van het burgerlijk procesrecht. Dit is ook door de wetgever bedoeld bij onder meer de herziening van het burgerlijk procesrecht, vgl. Kamerstukken II 1999/00, 26 855, nr. 3, p. 5, 44, 76 en 78 (MvT).

Meer informatie over dit onderwerp? De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen onder Hof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2023, Prg. 2023/100 m.nt. mr. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHARL:2023:1106) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email