Abonnementen mogen niet meer stilzwijgend worden verlengd

Consumentenrecht: Met ingang van 1 december 2011 kunnen abonnementen niet meer stilzwijgend en automatisch worden verlengd en worden de opzegtermijnen verkort.

5 december 2011

Met ingang van 1 december 2011 is het eindelijk zover: u zit niet meer voor onbepaalde tijd vast aan uw fitness-, tijdschriften- of elektriciteitsabonnement en er gelden vanaf die datum verkorte opzegtermijnen. De nieuwe regeling geldt voorlopig alleen voor nieuwe abonnementen. De Eerste Kamer bepaalt binnenkort of de regeling ook op reeds bestaande abonnementen van toepassing moet worden verklaard.

Thans (11 maart 2013) is het reparatiewetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Dam nog altijd niet plenair door de Eerste Kamer behandeld. Dit wetsvoorstel behandelt een aanvullende regeling, waardoor het verbod op stilzwijgende verlenging ook van toepassing wordt op reeds bestaande abonnementen. Naar de huidige stand van het recht is het verbod dus enkel van toepassing op abonnementen, die vanaf 1 december 2011 zijn afgesloten.

Kort samengevat komt de nieuwe regeling (globaal) op het volgende neer:

  1. Als het gaat om het op geregelde tijdstippen afleveren van zaken of diensten, waaronder ook het abonnement op de levering van elektra moet worden begrepen, mag de overeenkomst niet meer voor onbepaalde tijd worden verlengd. Dit mag wel als de afnemer daarbij de gelegenheid wordt geboden om het abonnement met een opzegtermijn van maximaal 1 maand op te zeggen.
  2. Voor de krant, het weekblad of een ander tijdschrift gelden andere regels. De uitgever mag die abonnementen weliswaar steeds met maximaal 3 maanden verlengen, maar de consument moet deze verlenging steeds aan het einde van zo’n driemaandelijkse termijn kunnen opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 1 maand (let op: indien het tijdschrift niet maandelijks, maar bijvoorbeeld per kwartaal uitkomt, dan mag de opzegtermijn maximaal 3 maanden zijn!).
  3. Een proefabonnement waarmee men een product voor het eerst probeert als kennismaking, mag niet meer automatisch worden verlengd.
  4. De consument heeft het recht om op een door hemzelf gekozen moment de opzegging aan de wederpartij te sturen. Het bedrijf kan dit dus niet meer beperken tot een bepaald moment.
  5. De overeenkomst moet op dezelfde manier kunnen worden opgezegd als deze tot stand is gekomen. Dus als de overeenkomst via internet is aangegaan, is een e-mail toereikend en kan het bedrijf de consument niet langer verplichten om dit bijvoorbeeld door middel van een brief te doen.
  6. Verenigingen moeten ervoor zorgen dat alle voor een opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig is te raadplegen. Deze informatie moet de vereniging in ieder geval opvallend vermelden op de homepage van de website en op de pagina’s 1, 2 of uiterlijk 3 van het ledenblad (uiteraard voor zover de vereniging een website en/of een ledenblad heeft).

Bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in het nieuwe artikel 2:35 lid 6 BW, artikel 6:236 onderdeel j BW en verder art. 6:237 onderdeel k en verder BW. Dit betekent dat er alleen een beroep op de nieuwe regeling kan worden gedaan, indien deze in de algemene voorwaarden voorkomt en dus niet als zgn. kernbeding in de overeenkomst is opgenomen. Wij adviseren u hier graag over.

Verzekeringen vallen niet onder de nieuwe regeling!

Voor meer informatie, het doorlichten en actualiseren van uw algemene voorwaarden of indien u twijfelt over uw voorgenomen opzegging, kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Print Friendly, PDF & Email