Kleine ondernemer niet beschermd door Colportagewet

Consumentenrecht: De Colportagewet biedt geen ruimte tegen bescherming van de zakelijke belangen van (kleine) zelfstandige ondernemers.

Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Breda 12 augustus 2009, Prg. 2010/28 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4903).

Onder ‘reflexwerking’ van een wet moet worden verstaan de toepassing van die wet op een buiten die regeling bestreken terrein. In deze zaak ging het om een kleine zelfstandige ondernemer, een koerier. Hij had een overeenkomst met IT Voice-responce BV gesloten, althans een bepaald abonnement op een informatieservicedienst. De koerier kreeg spijt en wilde onder het contract uit. Hij beriep zich daarbij onder meer op (de reflexwerking van) de Colportagewet.

De kantonrechter wijst dit af en bepaalt dat deze wet slechts bescherming biedt aan consumenten, althans particulieren. Bovendien heeft de koerier hier gehandeld in het kader van zijn bedrijf. Deze beslissing is juist. Ook uit de wetsgeschiedenis, Europese wetgeving en jurisprudentie volgt niet dat de wetgever heeft bedoeld om de kleine zelfstandige ondernemer dezelfde bescherming te bieden als de consument (particulier) uit hoofde van de Colportagewet. Het is verbazingwekkend dat de lagere rechtspraak in haar beoefte tot consumentenbescherming evenwel nog veelal het tegendeel wil aannemen. Toch is de bescherming van uitsluitend consumenten (“economisch zwakkeren”) het doel van de Colportagewet.

Kleine bedrijven die worden benadeeld, zullen hun bescherming aldus moeten blijven ontlenen aan hetgeen daarover in het Burgerlijk Wetboek valt te vinden (zoals onrechtmatige daad, dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden en dergelijke).

Het volledige artikel is te raadplegen in de annotatie onder Kantonrechter Breda 12 augustus 2009, Prg. 2010/28 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4903) of neem contact op met ons kantoor. 

 

Print Friendly, PDF & Email