Consument mag internetkoop al voor ontvangst ontbinden

Consumentenrecht: Consument mag internetkoopovereenkomst nog voor de ontvangst van het gekochte ontbinden.

Samenvatting annotatie van mr. P.J.M. Ros onder Kantonrechter Rb. Arnhem 12 september 2011, Prg. 2011/253 (LJN BS1751).

Fietsenhandelaar Tom Bikes heeft via internet een fiets verkocht. Bij het afhalen bleek de consumentkoper dat de verkeerde fiets is klaargezet en de koop wordt een maand na de bestelling ontbonden. Tom Bikes vordert alsnog betaling en stelt dat de koopovereenkomst niet vóór de aflevering kan worden ontbonden. De kantonrechter bepaalt dat Tom Bikes geen recht heeft op betaling en slaat daarmee mijns inziens de plank op ten minste twee punten volledig mis. Ten eerste wordt ten onrechte aansluiting gezocht bij de bedenktermijn voor diensten en ten tweede blijkt uit niets dat Tom Bikes niet zou hebben voldaan aan haar informatieplicht ex art. 7:46c lid 2 BW. Voor de levering van zowel zaken als diensten geldt overigens een bedenktermijn van max. 7 werkdagen. De rechter heeft geen onderzoek gedaan naar de informatieplicht van Tom Bikes. Daarom moet worden aangenomen dat Tom Bikes tijdig en volledig aan haar informatieplicht heeft voldaan. Dus geldt een ontbindingstermijn van 7 dagen. In dat geval heeft de koper de internetkoopovereenkomst te laat ontbonden en heeft Tom Bikes alsnog recht op volledige betaling van de koopsom. Overigens heeft de kantonrechter al eerder geoordeeld dat de koper bij koop op afstand de internetovereenkomst kan ontbinden voordat de aflevering heeft plaatsgevonden.

Print Friendly, PDF & Email