Bij betekening van een verzetdagvaarding in een ander EU-land, is de datum van verzending de datum van de betekening in het buitenland

Burgerlijk procesrecht: Mogelijk is gedaagde niet geslaagd in zijn stel- en bewijsplicht met betrekking tot de betekening van een verzetdagvaarding in een ander EU-land.

Samenvatting annotatie onder Ktr. Roermond 22 maart 2017, Prg. 2017/166 m.nt. P.J.M. Ros.

Gedaagde in Nederland is bij verstek veroordeeld tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning. De eigenaar van de woning woont in België. Gedaagde heeft kennisgenomen van het ontruimingsvonnis en heeft een verzetdagvaarding uitgebracht.

De kantonrechter overweegt dat in deze kwestie Verordening (EG) 1393/2007 van toepassing is (de zgn. Europese betekeningsverordening). Echter, er zijn volgens de kantonrechter geen aanknopingspunten gesteld op grond waarvan kan worden bepaald dat betekening van de verzetdagvaarding binnen de geldende termijn van vier weken is geschied. Eveneens is blijkens het vonnis onduidelijk wanneer gedaagde precies kennis heeft genomen van de verzetdagvaarding. Dit alles maakt dat gedaagde uiteindelijk niet-ontvankelijk is in zijn verzet.

Blijkens art. 143 lid 2 Rv is de termijn waarbinnen er verzet moet worden aangetekend vier weken na bekendwording met het vonnis of na een daad van bekendheid daarmee. Duidelijk is verder dat art. 56 lid 4 Rv jo art. 9 Verordening (EG) 1393/2007 van toepassing zijn. Dit houdt in dat – nu betekening in het buitenland, althans in een ander EU-land dient plaats te vinden – de datum van verzending van de verzetdagvaarding geldt als de datum van betekening van de verzetdagvaarding in het buitenland (art. 56 lid 4 Rv). Vermoedelijk is dit wel geschied, maar is gedaagde er kennelijk niet in geslaagd zowel te stellen (art. 149 Rv) als ook te bewijzen (art. 150 Rv) dat dit ook tijdig heeft plaatsgevonden.

De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie, wet en regelgeving is te raadplegen onder Ktr. Roermond 22 maart 2017, Prg. 2017/166 m.nt. P.J.M. Ros of neem contact op met ons kantoor. 

Print Friendly, PDF & Email