Schade eigenaar door gebrekkig opstal komt ook voor rekening mede-eigenaren

Aansprakelijkheidsrecht: De benadeelde eigenaar van een opstal kan de mede-eigenaren van dat opstal met succes aansprakelijk stellen voor zijn schade door een gebrek aan datzelfde opstal.

Samenvatting noot mr. P.J.M. Ros onder Hoge Raad 8 oktober 2010, Prg. 2011/248 (LJN BM6095). Het volledige artikel is te raadplegen op www.kluwer.nl (inloggen bij abonnementen).

Een jonge vrouw ligt in haar hangmat, die is opgehangen tussen twee pilaren bij de echtelijke woning. Plotseling breekt een van de pilaren af en als gevolg van de val van de vrouw is zij voor de rest van haar leven aan een rolstoel gekluisterd. De Hoge Raad concludeert dat de geschonden norm (in casu het gebrek aan de echtelijke woning), de vrouw beschermt tegen schade en dat haar echtgenoot als medebezitter dus aansprakelijk is. De risicoaansprakelijkheid van art. 6:174 BW geldt dus ook jegens medebezitters. Vóór dit arrest konden alleen derden zich beroepen op deze risicoaansprakelijkheid. De Hoge Raad overweegt dat de wetgever de aansprakelijkheid van medebezitters ten opzichte van elkaar niet heeft willen uitsluiten. De schade dient dan ook redelijkerwijs ook over alle bezitters van de opstal te worden verdeeld. Een medebezitter kan dus wel degelijk worden aangemerkt als ‘derde’ en daarop hoeft geen uitzondering te worden gemaakt, indien de aansprakelijkgestelde samenleeft met de eiser. Dit arrest zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid voor ook roerende zaken, denk aan dieren. Verder kunnen samenwonende partners elkaar na dit arrest schaamteloos aansprakelijk stellen voor hun schade. Om dit te voorkomen, lijkt het onontkoombaar dat verzekeraars hun polisvoorwaarden zullen aanpassen of de premie substantieel zullen verhogen.

Print Friendly, PDF & Email